SİGORTALI TANITIM KARTI 

Tanıtım kartı, sigortalının adına düzenlenerek poliçesi ekinde verilen ve Anlaşmalı Kurumlarda sigorta şirketince sağlanmış koşulların uygulanması için istendiğinde ibraz edilmesi gerekli, size özel düzenlenmiş karttır. Anlaşmalı Kuruluşa müracaatınızda tanıtım kartınızı ve kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir.
Sigortalı tanıtım kartınız 7/24 COMPU GROUP MEDICAL DESTEK MERKEZİ tarafından sağlanacak Anlaşmalı Kurum tazminat ve Provizyon işlemlerinizde kolay ve hızlı hizmet almanızı sağlayacaktır.

ÜRÜN VE POLİÇENİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi sigortalının, Halk Sigorta ile bu ürüne özel anlaşması olan aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.
 • SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif olmadığı durumda sigortalı poliçe teminatlarından faydalanamaz. SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif hale gelmesiyle poliçe teminatları işlerlik kazanır.
 • Sigortalı, sadece SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneyi kullanabilir, SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir.
 • Tedavi talep edilen rahatsızlığın SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması şarttır.
 • Sigorta ettiren ve sigortalı poliçe satın alarak, kendi sağlık geçmişi ve mevcut durumu ile ilgili Halk Sigorta A.Ş.’ni doktor, sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri ya da diğer kişi kuruluşlardan bilgi, belge almaya ve kendine ait bilgileri talep eden resmi kurumlara verilmesini yetkili kılar.
 • Planlı ameliyatlarınız için 3 gün önceden provizyon almanız gerekmektedir.
 • Poliçe bitiminde yenileme süresi 30 gündür.
 • Sigortalı SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesinden önce sahip olduğu bir sağlık sigortası poliçesinden bu ürüne geçiş veya bu üründen mevcuttaki başka bir sağlık sigortası ürününe geçiş yapmak istediğinde, yapılacak risk analiz değerlendirmesi kararına göre geçişi kabul edilecektir.
 • Yurt dışı tedavi giderleri poliçe teminat kapsamında değildir.(KKTC yurt dışı olarak kabul edilir.)   Mevcutta özel sağlık sigortası olan kişiler de isterlerse bu üründen alabileceklerdir.

 

POLİÇE TEMİNATLARI

Yatarak Tedavi 

Yatarak Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi yatışlar ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiografi giderleri, sünnet ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır. Yatarak tedavi giderleri devam ederken poliçenin bitmesi ve yenilenmemesi durumunda ilgili tüm masraflar poliçe bitiş tarihinden itibaren 10 gün süreyle poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda teminat kapsamındadır. Bu teminatın kullanılabilmesi için; sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Anlaşmalı Kurum bulunmayan illerde Yatarak Tedavi 10.000TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 1,5 SUT olarak ödenir.
Ayakta Tedavi 
Ayakta Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için; sigortalının anlaşmalı kurum kitapçığında yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir. Anlaşmalı Kurum bulunmayan illerde Ayakta Tedavi 1.500TL limit dahilinde ve  işlem başına maksimum 1,5 SUT olarak ödenir.
SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçesinde Anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler HALK SİGORTA A.Ş. SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçede belirtilen Anlaşmasız Kuruluş Tedavi limitleri dahilinde ödenir. Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde azami 10 kez kullanım ile sınırlıdır.

Diğer Teminatlar

 

Acil Durum Tedavi Giderleri: Teminat kapsamında olan bir rizikonun gerçekleşmesi neticesinde, sigortalıya ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya sigortalının başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilebileceği, bu nedenle sigortalının daha fazla zarar görmemesi için tedavinin hemen başlatılmasının gerekli olduğu, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda anlaşmasız kurumlarda yapılan sağlık giderlerini kapsar. Acil Durum Tedavi Giderleri Anlaşmasız Kurumlarda; poliçe dönemi içerisinde Yatarak Tedavi Teminatı 10.000TL, Ayakta Tedavi Teminatı 1.500TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 1,5 SUT olarak ödenir.
Ambulans Teminatı: Teminat kapsamında olan bir rizikonun gerçekleşmesi neticesinde, sigortalıya ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya sigortalının başka bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilebileceği, bu nedenle sigortalının daha fazla zarar görmemesi için tedavinin hemen başlatılmasının gerekli olduğu, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil durumlarda Anlaşmalı Kara Ambulans giderlerini kapsar.
Fizik Tedavi Teminatı: Hekim tarafından belirtilen fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri yıllık 1.500TL limiti dahilinde ödenir.

YENİLEME GARANTİSİ

 

Yeniden Risk Değerlendirmesi Yapılmaksızın Teminat Verilmesi Garantisi, aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir: Sigortalının HALK SİGORTA A.Ş. de, kesintisiz olarak 3 yıl aynı planda sigortalılık süresini doldurmuş, 55 yaşından önce SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçe kapsamına alınmış ve son 3 yıllık Hasar Prim oranı maksimum %50 olan sigortalılar “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” için risk analizi değerlendirmesine tabi tutulur, yapılan değerlendirme sonucu sağlık durumu uygun bulunan sigortalılar HALK SİGORTA A.Ş.’nce belirlenecek şartlar dahilinde “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanırlar. “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanan sigortalıların mevcut üründe devam etmesi durumunda tekrar risk analizi değerlendirmesi (kapsam dışı, üst limit, ek prim ve katılım payı v.b.) yapılmaz.

TAZMİNAT ÖDEMELERİ

 

HALK SİGORTA A.Ş. anlaşmalı kurumlarında poliçe teminat kapsamı dahilindeki Ayakta ve Yatarak Tedavilerde yapılacak sağlık giderlerine ait harcamalarınız poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak COMPU GROUP MEDICAL DESTEK MERKEZİ tarafından kuruma verilecek provizyon sonrasında sigortacı tarafından doğrudan kuruma ödenecek, provizyona konu evraklar ve faturalar, ilgili kurum tarafından sigorta şirketine gönderilecektir. Sigortalının kendi yaptığı, şirketten provizyon alınmamış sağlık harcamalarına ait giderler poliçe kapsamı dışındadır. Poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi ve sigortalıya (hak sahibine) tazminat ödemesi yapılmasından sonra, “halefiyet ilkesi” gereği HALK SİGORTA A.Ş ilgili mevzuat uyarınca sigortalı yerine geçerek zarara neden olan kişi veya kurumdan zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılabilmesi için sigortalı, HALK SİGORTA A.Ş.’ ye her türlü bilgi, belge ve yardımı sağlamakla yükümlüdür. (Hakların Devri İlkesi )

SİGORTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigorta POLİÇESİ KAPSAMINDA TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

 • Poliçeniz geçerlilik şartlarına ilişkin temel bilgileri içeren Özel Şartlar, Bilgilendirme Formu ve Kullanım Rehberi’nizi sizleri bilgilendireceği düşüncesiyle dikkatle incelemenizi öneririz.
 • SGK tarafından karşılanmayan işlemler,
 • SGK tarafından ödeniyor olsa dahi poliçe özel şartlarında belirtilmiş olan hastalık ve durumlar,
 • SGK tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olmadığı (işten ayrılma, prim ödenmemesi vb.) durumlarda meydana gelen sağlık giderleri,
 • Ürün özel şartlarında bekleme süresi (bkz.Özel Şartlar) altında iki grup olarak belirtilen hastalık ve komplikasyonları ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay ve 3 yıl süre ile kapsam dışındadır,
 • Ürün özel şartlarında Teminat Dışı Kalan Haller (bkz.Özel Şartlar) altında belirtilen hastalık ve komplikasyonları ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren kapsam dışındadır,  Genel şartlara konu olan maddeler,
 • Poliçe öncesine dayalı rahatsızlıklar.

 

Sağlıklı günler dileriz.