• Yangın (yıldırım ve infilak dahil)
 • GLKHHKNH + Terör
 • Deprem
 • Çevre Düzenlemesi
 • Garajdaki Araçlar
 • Hırsızlık
 • Kıymetli Eşya Hırsızlık
 • Yangın mali sorumluluk
 • Elektronik Cihazlar
 • Makine Kırılması
 • Ferdi kaza (eş ve çocuklar dahil edilebilir)
 • Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık
 • Kaza sonucu tedavi masrafları
 • 3.şahıs sorumluluk
 • Cam Kırılması
 • Kira kaybı
 • Geçici Adres Nakli
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Dolu
 • İzolasyon
 • Yakıt sızması
 • Eksik Sigorta Klozu
 • Yeni Değer Klozu
 • Kapkaç
 • Halk Konut Yardım
 • Halk Hukuksal Koruma
 • Dahili su
 • Duman
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları düşmesi
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Sel ve su baskını
 • Enkaz kaldırma
Yangın
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.
Çevre Düzenlemesi
Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle konuta ait bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller sarnıç ve havuzda meydana gelebilecek zararlar poliçede belirtilen çevre düzenlemesi bedeline kadar teminat kapsamındadır. Konutun bahçesindeki her çeşit bitki, ağaç, çimen vb. bahçe düzenlemesine ilişkin bitkiler sadece yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtları çarpması ile poliçede satın alınmışsa deprem ve yer kayması risklerine karşı bahçe düzenlemesi bedeline kadar teminat kapsamındadır .
Her bir bitki için ödenecek azami tazminat 25 TL/adet ile sınırlıdır.
Garajdaki Araçlar
Bu teminat ile ;Poliçe ve/veya ekinde niteliği belirtilerek listelenmiş olmak kaydıyla Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle konut içinde veya binaya bir eklenti olarak inşa edilmiş kapalı mekanda bulunan araçlar ,bisikletler ile deniz taşıtları Garajda Bulunan Varlıklar Garajdaki araçlar sigorta bedeline kadar teminat kapsamındadır.Ancak,bu varlıklarda oluşacak hasarlarda tesbit edilecek hasar tutarı üzerinden % 10 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Aşağıdaki varlıklar ve hasar nedenleri teminat kapsamı dışındadır:
-Poliçe teminatı kapsamına giren ancak riziko adresi dışında meydana gelen her türlü hasarlar,
-Otomobil, kamyonet, motorsiklet, traktör ,atv vb motorlu taşıt araçları ile 3 metreden uzun tekneler.
Eşya Yangın
Eşya
Riziko adresinde yer alan Taşınır Şeyler; nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmışsa bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren veya hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüşse bu bedele ilişkin tanım içine giren her şey sigorta kapsamı içindedir. Ancak Ticari nitelikteki mallar, emtia, motorlu-motorsuz araçlar/karavanlar/tekneler vb ile bunların aksesuar ve yedekleri ile içinde bulunabilecek eşyalar canlı hayvan ve bitkiler; her türlü kıymetli evrak, senet, hisse senedi, Tahviller, modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, ticari defterler, belgeler, el yazmaları vb. ile sigortalı konutta Sigortalı ve birlikte yaşadığı kişiler dışındakilere ait şeyler sigorta kapsamı dışındadır.
Ev Eşyası
Bu teminat ile ;Poliçe üzerinde belirtilen konut binası içinde sigortalıya ve onunla birlikte oturan aile bireyleri  veya birlikte yaşadığı kişilere  ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır.Pasaport,kredi kartı , kimlik,ehliyet,vb. belgelerin çalınması halinde yeniden çıkartılması için yapacağı masraflar belgelendirmek kaydıyla teminata dahildir. Konuttan çalınabilecek cep telefonu ,taşınabilir bilgisayarlarda tespit edilecek hasar bedelinin % 25 `i oranında tenzili muafiyet uygulanır.
Misafirlere ait eşyalar yıllık azami 1.000 TL ile teminat altındadır. Konutta bulunabilecek alkollü içkiler, tütün ürünleri, parfümler-makyaj malzemeleri vb. azami 1.000 TL ile sınırlı olarak teminat kapsamındadır
Ev Eşyası Özel Şartı
Bu teminat ile ;Bu sigorta poliçesi teminatı kapsamında bir hasar vukuunda; ev eşyası, Kıymetli Eşya, ortak mahallerde bulunan eşyalar ile misafirlere ait eşyalar için ödenecek tazminat, poliçede yazılı ev eşyası, kıymetli eşya sigorta bedellerini aşamaz(enflasyona endeksli poliçelerde endeks koruma klozu hükümleri saklı kalmak kaydıyla). Ev Eşyasının yukarıda belirtildiği üzere gruplara ayrılmış her bir grubun sigorta değeri, kendi gruplarındaki sigorta bedelinden az olmaması esastır. Aksi halde eksik sigorta hükümleri uygulanır.Ev eşyası sigorta bedelinin % 40 ı ( sanat eserleri ve kıymetli halılar % 10 , kıymetli madenler % 10 , elektronik eşyalar % 20) ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.
Kıymetli Eşya
Bu teminat ile ; poliçede kıymetli eşya ve buna ilişkin Sigorta Bedeli belirtildi ise poliçe ve/veya ekinde niteliği belirtilerek listelenmiş olmak kaydıyla konut içerisinde sadece sigortalı ve kendisiyle birlikte yaşayan aile bireylerine ait kıymetli maden ve taşlardan mamul her türlü ziynet eşyaları (kıymetli saatler ile gümüş takılar, mıhlanmamış kıymetli taş/inci vb, çubuk, külçe ve meskük altın (kulplu/kulpsuz), kıymetli madenler dâhil), kilitlenmiş ve şifresi tanzim edilmiş  50kg’dan ağır duvara/tabana sabitlenmiş çelik kasada bulunması şartıyla kıymetli eşya Sigorta bedeline kadar teminat kapsamına dâhildir.  Nakit paralar 250.00 TL olarak teminata ilave edilmiştir.
Hırsızlık
Bu teminat ile ;Sigortalı yerde ekli Hırsızlık Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dâhildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması şarttır.
Deprem
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır.
Kapkaç
Bu teminat ile ;Sigortalı ve aile bireylerinin konut dışında gasp ve kapkaç olaylarına maruz kalmalarında kişisel eşyaların çalınması halinde Cep Telefonları için 100.-TL. Nakit Para için 250.-TL.ve yenilenmesi gereken evraklar içinde, yenileme masrafları olarak teminat verilmiştir.Düşürme ve unutulma sonucunda kaybolan eşyalar teminat haricidir.
GLKHHKNH -Terör
Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.
Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.
Terörizm
Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.
Yangın mali sorumluluk
Sigortalı kiracı ise, kiracının poliçe üzerinde belirtilen yangın ve ek teminatları (doğal afetler hariç Deprem, Sel, Fırtına, Yer kayması) kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanana vereceği zararlar nedeniyle kira ve intifa kaybına neden olmasından doğan kanuni sorumlulukları, sigortalı mal sahibi ise aynı teminatlar kapsamına giren bir olay nedeniyle kiracıya karşı kanuni sorumlulukları azami bina ve muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının% 10’una kadar teminata dahil edilmiştir .Bu teminat sigortalının komşularınaverecekleri maddi zararlar için geçerli olup manevi zararları kapsamaz.
Dolu teminatı
Bu teminat ile ;Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla fırtına ile beraber olsun olmasın dolu ve dolu fırtınası sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar olay başına ve yıllık yangın sigorta bedeli toplamının % 5 ‘ini geçmemek üzere ve azami 2.500 TL limitle sınırlı olarak teminat kapsamına dahildir.
İzolasyon hasarları teminatı kapsamı
Bu teminat ile ;Sürekli yağan yağmur yada kar sonucu,sigortalı konutun dış cephe duvarlarından ya da pencere ve / veya kapı altlarından giren /sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya badana,kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olarak ve azami 500 TL’ye kadar teminat kapsamına dahildir.
Kira kaybı 
Bu teminat ile ;Yangın Sigortası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yangın veya ek teminatlarının kapsamına giren bir hasar nedeniyle konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigortalı kiracı ise peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı, malik ise beklenen kira bedeli altı ay için her koşulda aylık 500.-TL ile sınırlıdır.
Kiracı Boya Badana Masrafları
Bu teminat ile ;Sigortalı kiracı ise, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla poliçe üzerinde belirtilen teminatların kapsamına giren herhangi bir hasar nedeniyle sigortalı binada yapılacak boya badana masrafları Eşya sigorta bedelinin azami % 5’ine kadar teminat kapsamındadır.
Enkaz kaldırma giderleri
Bu teminat ile ; Poliçede belirtilen Yangın ve Ek teminatlarına bağlı hasarları ile ilgili olarak yapılması gereken yerinden kaldırma sökme ve yıkım masrafları bina veya muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının % 4’üne kadar teminata alınmıştır.
Geçici adres teminatı
Bu teminat ile ;Poliçe kapsamındaki kıymetlerin bakım, onarım ve temizleme maksadıyla geçici olarak konut dışında bulundukları sırada iş bu poliçe ile temin edilmiş olan bir riskin gerçekleşmesi sonucu uğrayacağı hasarlar , makbuzu sigortacıya ibraz edilmek şartıyla ,poliçe vadesi içinde toplam eşya sigorta bedelinin % 5’ini geçmemek üzere ve azami 2.500 TL. ile sınırlı olarak teminat kapsamına dahildir.
Yakıt Sızması teminatı
Bu teminat ile ;Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta herhangi bir nedenle meydana gelen yakıt akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararlar (yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatlarında meydana gelenler hariç)poliçe teminatına yangın sigorta bedeli toplamının % 5 ‘ini geçmemek üzere ve azami 2.500 TL. ile sınırlı olarak teminat kapsamına dahildir.
Yeni değer klozu
Bu teminat ile ; Poliçede ”Bina” teminatı kapsamında bulunan tüm kıymetlere ait sigorta bedelinin, bu kıymetlerin hasar tarihindeki toplam yeni inşa değerine eşit olması ; Eşyalara ait sigorta bedeli / bedellerinin ise, bu kıymetlerin hasar tarihindeki yeni değerine /değerlerine eşit olması hal ve şartında tazminat hesaplamasında eskime-yıpranma payı düşülmez.
Yeni değer klozu özel şartı
Sigorta bedeli, sigorta değerinin üzerinde olsa bile eskime aşınma ve kullanılma payı ,yeni değerin %35’inden fazla ise bu kloz geçersiz olup eskime payı düşülür.
Eksik sigorta koruma klozu 
Sigorta konusu bina ve/veya eşyanın poliçede kayıtlı bedeli/ bedellerinin hasardan bir gün önceki yeni değerlerinden % 20’ye kadar eksik olması durumunda, ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Poliçede temin edilmiş ise aşağıdaki teminatlarda bir hasar vukuunda ilgili genel şartların eksik sigortaya ilişkin hükümleri uygulanmaz:
Yakıt Sızması,Dolu,Geçici Adres,İzolasyon, Mali Mesuliyet, Kira Kaybı, Bina Sabit Kıymetler Hırsızlık,Ferdi Kaza,Kişisel Eşyalar, 3.Şahıs MM, Makine Kırılması , Elektronik Cihaz , Gıda Bozulması , Enkaz Kaldırma Masrafları, Hasar nedeni ile ikametgah Değişikli Masrafları.
Dahili su
Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altındadır.
Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınır.
Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.
Fırtına
Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar zararlar teminat altına alınır.
Kara taşıtları çarpması
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Hava taşıtları düşmesi
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Yer kayması
Sigortalı binanın inşa edildiği arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar teminat altına alınır.
Kar ağırlığı
1-Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
2-Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.
Sel ve su baskını
Su baskınları, deniz kabarmaları (gelgit ve tsunami hariç), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu, sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altına alınır.
Deprem
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır.
Cam kırılması
Bu teminat ile ; poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı teminat altına alır.
Elektronik cihaz teminatı kapsamı
Bu teminat ile ; Sigortalı konut dahilinde bulunan bilgisayarlar (printerler dahil), TV, ev sinema sistemleri, müzik seti (portatif olanlar dahil) , klimalar ,elektronik kumandalı panjurlar,anten sistemleri,otomatik garaj kapıları her türlü güvenlik sistemleri , fırınlar çamaşır – bulaşık makineleri -kurutucular, buzdolabı, derin dondurucular gibi elektrikli/elektronik cihazlar işler durumdayken veya aynı riziko adresi içinde temizleme ,bakım,onarım,değişiklik yapma , yer değiştirme sırasında veya dururken önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan maddi ziyan ve hasarları aşağıda belirtilen özel şartlarla poliçede belirtilen Elektronik cihaz limitine kadar(olay başı/yıllık) teminat altına alır.Teminat kapsamına giren herbir hasarda 100 TL den az olmamak üzere hasarın %10’uoranında tenzili muafiyet uygulanır.
Elektronik cihaz teminatı dışında kalan hal ve kıymetler
Aşağıda sayılan hal ve kıymetler teminat kapsamı dışındadır:
-Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarının 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen teminat dışında kalan hal ve kıymetler, -Teminat kapsamındaki cihazda sigortalı konut dışında meydana gelebile cek hasarlar,
-Kameralar, Fotoğraf makinaları, Telsiz , Telefon , Cep Telefonu , MP3 çalar vb gibi seyyar ve taşınabilir cihazlar, saç kurutma makinaları, şarjlı veya elektrikli süpürgeler, traş makinaları, oyun konsolları , projeksiyon cihazları ,robot- mikser- ısıtıcılar-çay kahve makinaları vb. gibi elektrikli mutfak aletleri,-Programların kayıtlı bulunduğu sabit disk, disket, kart vb. Ünitelere virüs etkisi dışında vaki olacak fiziki hasarlar neticesi maddi değerler
teminata dahil olup bunlardaki kayıtlı programlar ve bilgiler ve bunların kurtarılma, yeniden yükleme bedelleri,
-Garanti kapsamından karşılanabilir hasarlar,
-Poliçe başlangıç tarihinde 10 yaşından büyük olan cihazlar.
Elektronik cihaz sigortası özel şartı
Bu teminat ile Elektronik Cihaz Teminatı Kapsamında belirtilen cihazlar için Yangın Sigortası Genel Şartlarında belirtilen teminatları (Yangın, Yıldırım, İnfılak) ve ek teminatlarına (G.L.K.H.H.-KNH-Terör,Sel ve Su Baskını, Dahili Su, Fırtına,Kara-Hava-Deniz taşıtları çarpması, Duman, Yer Kayması,Kar ağırlığı,Deprem/Yanardağ Püskürmesi)ilişkin hasarları, hırsızlık hasarlarını karşılamadığı için Elektronik Cihaz Teminatı bedelinin eşya sigorta bedelleri içinde bulunması gerekmektedir.
Makine kırılması teminatı kapsamı
Bu teminat ile ; Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla konutta bulunan kat kaloriferi cihazları (kombi dahil),konutta veya binanın ortak kullanım alanlarında bulunan asansör, jeneratör, transformatör,kazan dairesi/ havuz ekipmanları vb makine ve tesisatın deneme devresi sona erdikten sonra ve işler durumdayken veya bulunduğu bölüm içinde temizleme ,bakım onarım,revizyon, yer değiştirme sırasında veya dururken, önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan olaylar sonucundaki zarar ve hasarları aşağıdaki
özel şartlar ve poliçede belirtilen Makine Kırılması limitine kadar (olay başına/yıllık) teminat altına alır.(Binanın ortak kullanım alanında bulunan teminat kapsamındaki kıymetler sigortalı mülkiyet hissesi oranında teminata dahildir.) Teminat kapsamına giren her bir hasarda 100 TL’ den az olmamak üzere hasarın % 10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır.
Makine kırılması teminatı dışında kalan haller 
Makine Kırılması Sigortası Genel Şart Hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır:
-Hasarın gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek her türlü çevre kirliliği sebebi ile oluşabilecek bütün zararlar ve netice zararları.
-Cihazlardaki programlar,bilgiler ve hasar neticesinde bunların kurtarılma /geri yüklenme masrafları,
-Garanti kapsamından karşılanabilir hasarlar,
-Poliçe başlangıç tarihinde 10 yaşından büyük olan cihazlar.
Makine kırılması sigortası özel şartı
Makine Kırılması teminatına konu olan kıymetlerin sigorta bedellerinin poliçedeki bina sigorta bedeli içinde bulunması gerekmektedir.
Ferdi kaza
Bu teminat ile ; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmıştır. İşbu poliçede aksi belirtilmediği sürece 16–65 yaş aralığı için teminat verilebilir.
Kaza Sonucu Ölüm Klozu: Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. Bu teminat 15 yaşını doldurmamış küçükler için verildiyse , defin masraflarını karşılamak üzere 1.500 TL ile sınırlıdır.
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir. 15 yaşını doldurmamış sigortalının sürekli sakatlığı halinde; sigortalıya verilmesi gereken sürekli sakatlık tazminatı, hayatta kalması halinde 10 yıl süre ile eşit ödenmek üzere yıllık gelire çevrilir. Sigortalının 10 yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşını doldurması durumunda ise bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir. 65 yaşından büyükler için teminat verilirse sürekli sakatlık teminatı vefat teminatının %10u ile sınırlıdır. Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur.
İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6- a), b), c), d), e), f) ve g) halleri teminat kapsamı dışındadır.
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5-te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır.
İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında
meydana gelecek olan kazalar teminat haricidir;
 • İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar
 • Yüksek yerlerde çalışanlar(Anten kurucuları, cam silenler vb.)
 • Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı
 • TSK personeli
 • Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar
 • Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve kullanan yerlerde çalışanlar
 • Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar
 • Polis ve silahlı güvenlik elemanları
 • Haddehane çalışanları
İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.
3.Şahıs sorumluluk 
Bu teminat ile sigortalının riziko adresinde ve sigorta süresi içinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda;
a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
b) Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi sebebi ile ileri sürülebilecek tazminat talepleri, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümlerince ve poliçe üzerinde belirtilen özel şartlar çerçevesinde olay başı ve yıllık 10.000.-TL limit ile teminat altına alınmıştır.
Halk Konut Yardım
Konutunuzda acil müdahale gerektiren (Tesisat İşleri, Elektrik Arızaları, Cam Kırılması, Çilingir Hizmetleri vb.) gibi durumlarda 24 saat 0850 221 50 02 numaralı telefondan acil yardım talep edebilirsiniz.

Halk Hukuksal Koruma
Halk Sigorta Tarafından Sağlanan Hukuksal Koruma Ek Teminatları Türk Kanun
Ve Sigorta Genel Şartları Çerçevesinde Verilmektedir.
Halk Sigorta Tarafından 24 Saat Ve 365 Gün Tüm Türkiye Kapsamında
İlgili Hizmetlerden Faydalanmanız Sağlanacaktır.
Kişi / Aile Hukuksal Koruma Ve Taşınmaz Mallara Bağlı Hukuksal Koruma Teminatı
2.500.-Tl. İle Sınırlıdır.
Teminat Kapsamına Giren Hukuki Problemlerden Herhangi Bir Şahsi Girişimde
Bulunmadan Önce 0212 444 1 545 Numaralı Halk Sigorta Danışma Hattını arayabilirsiniz

Sağlık Asistans Ek Teminatı

 

Hizmetin Kapsamı ve Koşulları

ECK (ECK Sağlık ve Asistans Hizmetleri San.Tic. A.Ş.) , Halk Sigorta tarafından bildirilen sigortalılara;

 • Ücretsiz Öğretim görevlisi Muayenesi
 • Ücretsiz Radyoterapi
 • Ücretsiz PET/CT Çekimi
 • %70’e varan indirimle MR, BT çekimi
 • %50’ye varan indirimle kemoterapi uygulaması
 • İlaç organizasyonu ve ilaçların raporunun çıkarılması
 • 7/24 tıbbi danışmanlık hizmetleri verecektir.

 

UYGULAMA KOŞULLARI

Teminat kapsamı dahilinde verilecek hizmetlerin uygulama koşulları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Verilen tüm hizmetler sadece anlaşmalı kurumlarımızda geçerlidir.
 • İşbu yardım teminatı 12 yaş üstü olan sigortalıları kapsar.
 • Onkoloji Destek Paketi ile ilgili olarak bu teminatın alındığı 1. yıl için poliçe başlangıç tarihinden itibaren (Öğretim Görevlisi Muayenesi hariç) 45 günlük bekleme süresi uygulanacaktır. 1. yıl sonunda teminatın yenilenmesi halinde bekleme süresi uygulanmayacaktır.
 • Verilen tüm hizmetler için eğer uygunsa SGK kullanımı şarttır.
 • Öğretim Görevlisi Muayenesi poliçe süresince 1 kereye mahsus tüm hastalar için ücretsiz olarak uygulanacaktır.
 • İlaç organizasyonu tüm hastalar için ücretsiz olarak uygulanacaktır.
 • Radyoterapi (Doktor tarafından belirlenen seans sayısı kadar) ve PET/ CT çekimi (bir kereye mahsus olarak) teşhisi yeni konmuş ve tedaviye başlamamış hastalar için ücretsiz olarak uygulanacaktır. Tedavisi devam eden hastalar için ikinci bir görüş alınması ve tedavinin uygunluğunun sorgulanması yönünde destek olunacak ve anlaşmalı yerlerde kişinin isteği doğrultusunda bu hizmet sağlanacaktır.
 • MR, BT, ileri görüntüleme yöntemleri ve kemoterapi uygulamalarında anlaşmalı kurumdan hizmet alınma zorunluluğu vardır. Anlaşmalı Öğretim Görevlisi tarafından (başka bir doktor tedavisi sürdürülüyor olsa bile) değerlendirilip hasta ve doktorun ortak kararı ile tedavinin devamlılığı sağlanacaktır. Sigortalının SGK ’ya tabi olması halinde bu hizmetler ücretsiz olarak temin edilecektir.
 • SGK ‘ ya tabi olmayan hastalar için anlaşmalı kurumlarda ücretli yapılacak kemoterapi işlemleri için seans başı sigortalının ödeyeceği ücret 200 TL’yi aşmamak koşulu ile indirim uygulanacaktır.
 • SGK ‘ ya tabi olmayan hastalar için anlaşmalı kurumlarda ücretli yapılacak ileri görüntüleme yöntemleri için her bir çekimde sigortalının ödeyeceği ücret 200 TL’yi aşmamak koşulu ile indirim uygulanacaktır.
 • Sigortalılara hizmet verilebilmesi için Onkolojik rahatsızlıklarla ilgili teşhis konulmuş hastaların 0212 589 67 29 nolu telefon ile ECK Sağlık ve Asistans Hizmetleri’ne başvuruda bulunmaları ve ECK’nın isteyeceği belge ve sonuçları iletmeleri gerekmektedir.
 • Sigortalıların istenen belgeleri ECK’ya ulaştırmalarının ardından raporlar danışman doktor tarafından incelenecek ve işlem süreci başlayacaktır. 1 haftayı geçmemek koşulu ile ilgili otoriteden sigortalının uygun olduğu saatlerde randevu organizasyonu tamamlanacaktır.
 • ECK tüm organizasyonlar boyunca sigortalıya destek olacak ve gerekli tıbbi danışmayı verecektir.
 • ECK, Sigortalıların kullanacağı ilaçlar için SGK ’nın uygunluğu var ise ilaç raporlarının çıkarılmasında destek olacak ve ilaçların sigortalılara ulaştırılmasını sağlayacaktır.